Skladno z 4.,8., 9. in 56. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur.l. RS 64/2011), z 2.členom Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) ter 17. člena statuta Društva za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji je skupščina društva na svojem izrednem zasedanju dne 20.3.2019 soglasno sprejela naslednji spremenjen in dopolnjen

S T A T U T

Društva za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji
Associazione per l’Educazione Ambientale d’Europa in Slovenia

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu društvo) je nevladno, prostovoljno, samostojno, neodvisno, nepridobitno ter neprofitno združenje fizičnih in pravnih oseb, domačih in tujih, ki se združujejo na območju Republike Slovenije zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu, skladno z navedenim zakonom.

Društvo je polnopravni član mednarodne organizacije Fundacija za okoljsko vzgojo (angl. Foundation for Environmental Education – FEE).

2. člen

Ime društva je:
Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji
Associazione per l’Educazione Ambientale d’Europa in Slovenia

Skrajšano ime društva je:
Društvo DOVES – FEE SLOVENIA

Sedež društva je:
Lucija, Cesta solinarjev 4, p.p. 213, 6321 Portorož

3. člen

Društvo ima svoj znak.
Znak društva je sestavljen iz stiliziranega globusa modre barve z označenimi vzporedniki in poldnevniki, pred katerim je silhueta ozemlja Slovenije v zeleni barvi; globus obkroža napis ost znaka je 3 cm v višino in 2 cm v širino.

4. člen

Društvo zastopa in predstavlja predsednik, ki je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora in ga skupščina izvoli za dobo štirih (4) let, z možnostjo ponovne izvolitve. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik s pooblastili in odgovornostmi predsednika. Tudi podpredsednik je član Upravnega odbora. Predsednik za svoje delo odgovarja skupščini in upravnemu odboru.

5. člen

Društvo deluje v javnem interesu, skladno temu statutu, veljavnim zakonskim in drugim predpisom. Delo društva in njegovih organov je javno.  Javnost dela se zagotavlja s tem, da so seje skupščine javne in da so lahko vabljeni na sejah predstavniki sredstev javnega obveščanja.

Za javnost dela društva in resničnost ter pravilnost podatkov je odgovoren predsednik društva.

Društvo zagotavlja javnost svojega finančnega in materialnega poslovanja s pravico vpogleda v tozadevno dokumentacijo vsakemu članu društva.

6. člen

Društvo je pravna oseba in je vpisano v register društev pri pristojni upravni enoti.

7. člen

Za uresničevanje svojih ciljev se društvo lahko včlani v zveze društev, kakor tudi v sorodne tuje ali mednarodne organizacije, pod pogojem, da dejavnost teh organizacij ni v nasprotju z ustavnimi in demokratičnimi načeli naše države.

Društvo je včlanjeno v mednarodno organizacijo Fundacija za okoljsko vzgojo - angl. Foundation for Environmental Education - FEE.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

8. člen

Namen društva je:

- informiranje in izobraževanje javnosti o vseh vprašanjih s področja okolja, vzgoje in izobraževanja na področju varstva okolja s poudarkom na zmanjševanju onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi, varstvom naravnih virov in vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi,
- spodbujanje razvoja turizma, dviga kakovosti turizma z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja in trajnostne rabe naravnih dobrin s poudarkom na zmanjševanju onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi, varstvom naravnih virov in vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanjem lokalno pridelane hrane.

Vse navedeno v sodelovanju in z vključevanjem v ostale sektorje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

V doseganju svojih namenov in opredeljenega sodelovanja ima seznanjanje in prizadevanje za uveljavitev mednarodnih standardov FEE – mednarodne organizacije Foundation for Environmental Education posebno mesto.

9. člen

V uresničevanju svojega namena ustanovitve društvo opravlja naslednje dejavnosti:

- v sodelovanju s pristojnimi institucijami upravlja in izvaja programe FEE na območju in izven Slovenije,
- seznanja ljudi s pomenom varovanja okolja ter tako prispeva k vzgoji in spodbujanju zavesti ter odgovornemu ravnanju za varno in zdravo okolje,
- uveljavlja zavest pomena kakovosti v turizmu, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
- organizira strokovna srečanja, izobraževalne seminarje, delavnice in druge oblike posredovanja ter izmenjave informacij,
- izdaja javne publikacije,
- podeljuje nagrade in priznanja,
- izvaja promocijske aktivnosti s področja delovanja društva (okolje, turizem, drugo),
- pripravlja izobraževalna gradiva za člane društva,
- organizira akcije čiščenja onesnaženega okolja,
- sodeluje z drugimi domačimi in tujimi društvi ter zvezami društev, kakor tudi z drugimi organizacijami, pri izvajanju aktivnosti, če so te skladne z nameni
društva.

Društvo ni ustanovljeno z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov.

V uresničevanju svojega namena ustanovitve društvo vendar opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti, po standardni klasifikaciji dejavnosti:

P85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
M73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora
G46.190 - Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
J58.130 - Izdajanje časopisov
J58.140 - Izdajanje revij in druge periodike
M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
N82.300 – Organizacija razstav, sejmov, srečanj

Te pridobitne dejavnosti neposredno pripomorejo k uresničevanju namena oz. ciljev društva pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva.

V letih, ko se ob zaključnem računu izkaže presežek prihodkov nad odhodki, se presežek shrani v društveni sklad in uporablja izključno za izvajanje aktivnosti društva.
V letih, ko se ob zaključnem računu izkaže presežek odhodkov nad prihodki, se le ta pokriva z naloženimi sredstvi iz društvenega sklada.

III. ČLANSTVO

10. člen

Članstvo

Član društva lahko postane domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki sprejema določila statuta ter izrazi željo postati član društva ter v ta namen podpiše pristopno izjavo. Članstvo v društvu je prostovoljno. S pristopno izjavo se član društva zaveže redno plačevati članarino in aktivno delovati v društvu. V članstvo sprejema upravni odbor.

Če se v društvo včlani mladoletnik do izpolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa tudi v organih društva.

11. člen

Naziv častnega člana

Naziv častnega člana ni oblika članstva ampak naziv, ki ga upravni odbor društva lahko podeli rednemu društva, ki je s svojim delovanjem bistveno pomagal društvu pri doseganju njegovih ciljev ali se je posebej izkazala s svojim delovanjem v prid okolja. Imenovani mora sprejeti naziv častnega članadruštva. Zoper podelitev častnega naziva lahko vloži ugovor najmanj 1/3 rednih članov društva, v roku 8 dni od dneva podelitve naziva. O ugovoru odloča skupščina društva, ki mora odločiti v roku 30 dni od dneva prejema ugovora. Sam naziv častnega člana ne vpliva na pravice, dolžnosti ali ugodnosti, ki jih je imel član v društvu pred podelitvijo naziva.

Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, vendar ta izključno s podelitvijo naziva ne pridobi pravic in dolžnosti, ki jih imajo člani društva.

12. člen

Pravice članov društva so:
- da volijo in so voljeni v organe društva
- da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog društva
- da so obveščeni o realizaciji nalog društva in finančnem poslovanju
- da so deležni strokovne pomoči v okviru dejavnosti in možnosti društva.

13. člen

Dolžnosti članov društva so:
- da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela,
- da izpolnjujejo materialne obveznosti, določene v Statutu in sklepih društva,
- da aktivno zastopajo društvo na vseh strokovnih srečanjih in prireditvah,
- da skrbijo kot dober gospodar za premoženje društva,
- da plačujejo članarino.

14. člen

Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom, o čemer član pisno obvesti društvo,
- z izključitvijo, če član ne izpolnjuje določil tega Statuta oz. jih huje krši, oz. če stori dejanje, ki kakorkoli škoduje ugledu društva,
- s črtanjem, če član ne plačuje članarine dve leti zapored,
- s smrtjo,
- s prenehanjem društva.

15. člen

Delo članov društva je častno in praviloma neplačljivo.

Člani so opravičeni do povračil stroškov, ki jih imajo z izvedbo aktivnosti za katere so zadolženi skladno z internimi akti društva.
Le za izredne zasluge, dosežke in požrtvovalnost, ki jih član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor društva prizna članu ustrezno nagrado.

IV. ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:
- skupščina
- upravni odbor
- nadzorni svet
- disciplinsko sodišče

Mandatna doba predsednika, podpredsednika in članov društva, ki so voljeni v organe društva, je štiri (4) leta.

Predsednik, podpredsednik in člani organov društva, so za svoje delo odgovorni Skupščini društva.

SKUPŠČINA

17. člen

Skupščina društva je najvišji organ društva. Sestavljajo jo vsi redni člani društva.

Skupščina z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, dodatne tri (3) člane upravnega odbora, 3 (tri) člane nadzornega sveta in 3 (tro) člansko disciplinsko sodišče.

Skupščina:
- sprejema in usklajuje predloge večletnega programa dela ter spremlja njegovo realizacijo,
- sprejema letni program dela društva, finančni načrt in zaključni račun,
- odloča o sodelovanju z drugimi domačimi in tujimi društvi, o vključevanju v zveze društev ali mednarodne organizacije
- sprejema, dopolnjuje in spreminja Statut društva ter druge splošne akte društva
- odloča kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah, ugovorih in pritožbah zoper odločitve Upravnega odbora
- odloča o prenehanju društva.

18. člen

Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh rednih članov društva. Skupščina veljavno sprejema svoje odločitve z enostavno večino glasov prisotnih članov.

Če skupščina ob uri sklica ni sklepčna, se po poteku 30 minut ponovno ugotavlja sklepčnost ter skupščina veljavno odloča, če je prisotnih 1/3 vseh članov društva (osebno ali s pooblastilom), ki so poravnali članarino.

19. člen

Skupščino sklicuje in vodi predsednik društva, praviloma enkrat v letu.

Predsednik društva lahko skliče tudi izredno zasedanje skupščine, na lastno pobudo, na zahtevo upravnega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva in to v roku 30 dni po podani zahtevi.

Na izrednem zasedanju skupščine se odloča samo o vprašanjih, zaradi katerih je bila izredna seja sklicana. Če predsednik društva ne skliče izredne seje skupščine v predvidenem roku, jo lahko skliče predlagatelj zahteve.

Vabilo na redno sejo skupščine mora biti članom vročeno oz. poslano po elektronski pošti najmanj 15 (petnajst) dni, na izredno sejo pa najmanj 5 (pet) dni pred predvidenim zasedanjem Skupščine.

Vročanje vabil za zasedanje skupščine se lahko nadomesti tudi z vabilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja.

Natančnejši način dela skupščine določa poslovnik skupščine.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

20. člen

Predsednik društva:
- predstavlja društvo,
- zagotavlja zakonitost poslovanja društva,
- zastopa društvo v pravnem prometu z tretjimi,
- sklicuje seje upravnega odbora in skupščine,
- vodi seje upravnega odbora,
- podpisuje akte in sklepe upravnega odbora,
- spremlja uresničevanje sklepov skupščine in upravnega odbora,
- opravlja druge naloge, ki mu jih poverita skupščina in upravni odbor društva,
- sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami po predhodnem pooblastilu upravnega odbora društva.

V odsotnosti predsednika njegove naloge in zadolžitve opravlja podpredsednik društva v skladu s predanimi pooblastili. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

UPRAVNI ODBOR

21. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva. Opravlja organizacijske, administrativne in strokovno tehnične zadeve.

Upravni odbor sestavlja 5 rednih članov: predsednik društva, podpredsednik društva ter 3 izvoljeni redni člani društva.

22. člen

Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi, vendar pa najmanj dvakrat letno.
Predsednik je dolžan sklicati sejo upravnega odbora tudi na zahtevo tretjine članov
upravnega odbora, na zahtevo predsednika nadzornega sveta, nacionalnega koordinatorja programa FEE, na zahtevo skupščine ali na zahtevo najmanj tretjine rednih članov društva.

23. člen

Upravni odbor:
- usklajuje delo vseh članov in organov društva,
- uresničuje sklepe skupščine,
- usklajuje in predlaga skupščini letni program dela društva, finančni načrt in zaključni račun,
- sprejme poslovnik upravnega odbora in druge akte o organizaciji in delu komisij, ki jih imenuje,
- odloča o sklepanju pogodb s fizičnimi in pravnimi osebami,
- sprejema nove člane društva, črta člane društva,
- določa članarino za posamezni program FEE,
- imenuje in razrešuje koordinatorje nacionalnih programov FEE,
- predlaga in podeljuje naziv častnega člana društva,
- imenuje in razrešuje komisije in strokovne sodelavce oz. svetovalce upravnega odbora,
- pripravlja predloge društvenih dogovorov, splošnih aktov društva, sprememb in dopolnitev statuta,
- poroča skupščini o svojem delu,
- opravlja vse druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti društva,
- imenuje tajnika društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Odločitve sprejema z navadno večino glasov prisotnih članov.

24. člen

Upravni odbor lahko imenuje komisije, stalne ali občasne, za posamezna področja dejavnosti društva, njihove predsednike, omogoča njihovo delo, potrjuje njihove programe dela, presoja in odloča o rezultatih posameznih nalog. Upravni odbor lahko imenuje stalne ali začasne strokovne sodelavce oz. svetovalce odbora, v kolikor oceni, da bi lahko s svojim delom doprinesli h kakovostnemu reševanju vprašanj posameznih področij dejavnosti ali izvajanju nalog društva kot celote. V sklepu o imenovanju se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, skladno veljavni zakonodaji.

Upravni odbor lahko poveri izvajanje posameznih strokovnih nalog drugemu organu, fizični ali pravni osebi, na podlagi posebnega akta, s katerim se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, skladno veljavni zakonodaji.

25. člen

O sejah upravnega odbora se vodi zapisnik. Sklepi upravnega odbora se vročajo vsem članom upravnega odbora in nadzornega sveta, ostalim pa so na voljo v prostorih društva.

Upravni odbor lahko v interesu delovanja društva sklene, da je seja tajna. Na sejo Upravnega odbora se vabi tudi koordinatorje nacionalnih programov FEE in predsednika nadzornega sveta.

Seja Upravnega Odbora je lahko:
- redna, ko se praviloma člani srečajo osebno na sestanku,
- korespondenčna, ko člani komunicirajo s pomočjo elektronske pošte. Sklepi korespondenčne seje se potrdijo na prvi naslednji redni seji.

NACIONALNI KOORDINATOR PROGRAMA FEE

26. člen

Nacionalni koordinatorji programov FEE so za svoje delo odgovorni Upravnemu odboru in njihov mandat nima časovne omejitve, imenuje in razrešuje jih Upravni odbor.

Nacionalni koordinator programa FEE:
- operativno izvaja program v skladu s smernicami in usmeritvami mednarodne organizacije Fundacija za okoljsko vzgojo - FEE ter usmeritvami Upravnega odbora,
- razvija program FEE-ja na področju Republike Slovenije,
- izvaja program , ki ga potrdi upravni odbor društva s potrjenim planom dela in potrjenim finančnim načrtom,
- skrbi za finančno stabilnost programa, v skladu s finančnimi in vsebinskimi plani,
- skrbi za pripravo dokumentacije vezano na različne razpise povezane s sofinanciranjem ali sponzoriranjem programa ali donacijami,
- aktivno sodeluje z nacionalnimi koordinatorji drugih držav članic FEE in mednarodno koordinacijo programa FEE,
- na sejah upravnega odbora in skupščini redno poroča o izvajanju programa,
- se udeležuje mednarodnih srečanj nacionalnih koordinatorjev programa FEE
in opravlja druge zadolžitve v skladu z nalogami Upravnega odbora in/ali sprejetimi nalogami mednarodne organizacije FEE.

TAJNIK DRUŠTVA

27. člen

Tajnika društva imenuje upravni odbor za dobo 4 let.

Naloge tajnika so:
- skrb za vhodno korespondenco in distribucijo pošte,
- pripravi zapisnike UO,
- pripravi vse v zvezi s sklicem skupščine: razmnoži materiale, obvesti člane in preveri njihovo prisotnost,
- pripravi zapisnik skupščine,
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži predsednik društva.

Tajnik društva je za svoje delo odgovoren predsedniku društva in Upravnemu odboru.

NADZORNI SVET

28. člen

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika.
Nadzorni svet je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitev nadzornega sveta je sprejeta, če zanj glasujeta dva člana. O svojem delu, stališčih in sklepih nadzorni svet sproti obvešča člane društva, upravni odbor, najmanj enkrat letno pa pisno poroča Skupščini društva.

29. člen

Nadzorni svet:
- nadzoruje izvajanje določil splošnih aktov društva ter uresničevanje pravil in obvez članov društva,
- pregleduje poslovanje društva, njegovo finančno in materialno poslovanje ter stanje in finančno politiko društva,
- nadzoruje uporabo društvenih sredstev in razpolaganje z njimi,
- nadzoruje uresničevanje načel javnosti dela društva.

30. člen

Nadzorni svet se lahko pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter nadzorne funkcije v društvu obrača po pomoč na pristojne organe in finančne institucije ter druge organe družbenega nadzorstva in sodeluje z njimi.

Če nadzorni svet meni, da je s splošnim aktom društva, sklepom organa društva ali kako drugače kršena pravica člana društva, ali je kako oškodovana društvena lastnina, opozori skupščino na ugotovljene kršitve v svojem poročilu.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

31. člen

Skupščina voli 3 (tri) člane disciplinskega sodišča. Predsednika disciplinskega sodišča izvolijo člani disciplinskega sodišča izmed sebe.

Disciplinsko sodišče odloča o uvedbi disciplinskega postopka, ga vodi in izreka kazni v skladu s tem Statutom in disciplinskim pravilnikom.

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak član društva. Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

32. člen

Disciplinsko sodišče lahko izreče članu društva sledeče disciplinske ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
Zoper sklep disciplinskega sodišča ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, ki končno odloči o zadevi.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

33. člen

Društvo pridobiva sredstva iz sledečih virov:
- iz članarin članov,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- s prispevki donatorjev,
- z darili in volili,
- iz javnih sredstev,
- iz drugih virov.

34. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor društva.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin društva odloča skupščina društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti, ki je opredeljena v 8. in 9. členu tega statuta.

35. člen

Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa.

Predsednik vodi finančno in materialno poslovanje društva po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Predsednik poroča o materialno-finančnem poslovanju upravnemu odboru. Delo predsednika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

36. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.

VII. PRIZNANJA

37. člen

Priznanja za zasluženo delo v društvu so:
- častno članstvo
- pohvala
- nagrada,
- odlikovanje z znakom društva za izredne zasluge.

Društvo lahko predlaga, da se član društva odlikuje z občinskim ali državnim odlikovanjem ali priznanjem.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Društvo preneha s sklepom skupščine, sprejetim z večino (3/4) glasov članov po samem zakonu.

39. člen

V primeru prenehanja društva se opravi likvidacijski postopek. Likvidacijskega upravitelja imenuje skupščina društva. V primeru prenehanja društva se premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti in vračilu neporabljenih proračunskih sredstev v proračun, prenese na nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom, ki je društvo, zavod ali ustanova. V primeru prenehanja društva po volji članov, takšno nevladno organizacijo določi skupščina v sklepu o prenehanju društva. V primeru, da se skupščina ne more sestati pa premoženje preide na Rdeči križ Slovenije.

40. člen

Za razlago tega statuta je pristojen Upravni odbor društva.

41. člen

Statut, dopolnjen s spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na 19. redni seji skupščine društva dne 20. 3. 2019, začne veljati z dnem sprejema.

 

Portorož, 20. 3. 2019

Predsednik društva:
Fiorenzo Lupieri